Ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC 

Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenia Grupowe

Ubezpieczenia OC

Czym jest ubezpieczenie OC?

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe uregulowane przez ustawę. Brak takiego ubezpieczenia może Cię narazić na poważne konsekwencje (o tym poniżej). Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządziłeś szkodę podczas wypadku, czy kolizji prowadząc samochód. Odpowiedzialność taką przejmuje ubezpieczyciel.

Pamiętaj jednak, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 5 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód na osobie i do 1 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód w mieniu. Jeśli szkody będą wyższe – będziesz musiał je pokryć z własnej kieszeni. WAŻNE – ubezpieczenie OC nie pokryje szkód, które poniesiesz Ty sam (np. w Twoim samochodzie). Musisz zawrzeć ubezpieczenie auto-casco, żeby dostać takie odszkodowanie.

Kiedy działa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 h/dobę, niezależnie od tego kto prowadzi samochód (może to być Twoja żona, córka, czy też kolega),
 a również na parkingu, albo w garażu (np. w przypadku wybuchu).

Kiedy musisz kupić OC?

Pamiętaj, że z dniem zakupu samochodu, jesteś również nowym „właścicielem” jego polisy OC. Zgłoś się jak najszybciej do ubezpieczyciela (wystawcy polisy) i jeśli nie chcesz być u niego ubezpieczony, złóż wypowiedzenie. Jednak i tak powinieneś wykupić polisę u innego ubezpieczyciela. Nawet jeśli posiadasz pojazd niezarejestrowany – przed wyjazdem nim na drogę publiczną musisz wykupić ubezpieczenie OC.

Co grozi za brak OC?

W przypadku kontroli policji, która stwierdzi brak ubezpieczenia OC – Twój pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony. Dostaniesz wysoką karę finansową nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), obecnie równowartość 3360 PLN (w przypadku samochodu osobowego). Jeśli spowodujesz szkodę, nie mając ubezpieczenia OC – oprócz kary finansowej, będziesz musiał zwrócić kwotę odszkodowania, którą UFG wypłaci poszkodowanemu.

Ubezpieczenia AC

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, to znaczy, że decydujesz tym, czy zawrzesz. Zawierając umowę ubezpieczenia AC zapewniasz a pokrycie strat finansowych spowodowanych przez kolizję, czy wypadek drogowy. Nasz pojazd la chroniony również od: np. pożaru, powodzi, zatopienias, opadów atmosferycznych, aktów wandalizmu czy kradzieży. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanies, za Twój uszkodzony, zniszczony lub skradziony samochód.

Jakie szkody pokryje ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie (pokryje koszty naprawy samochodu) za uszkodzony (zniszczony, utracony) samochód w wyniku: kolizji (wypadku) drogowej, pożaru, wybuchu, powodzi, uszkodzenia przez osobę trzecią, huraganu, uderzenia pioruna itp. oraz wypłaci odszkodowanie za skradziony samochód. Jednym słowem takie ubezpieczenie obejmuje większość nieprzyjemnych zdarzeń.

Jakiej wysokości dostaniesz odszkodowanie?

To zależy od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia. Możesz wybrać wariant z udziałem własnym (za odpowiednio niższą składkę). Wtedy ubezpieczyciel, wypłacając odszkodowanie, pomniejszy je o udział własny (określoną w procentach lub kwotowo, np. 10% szkody). Jeśli wybierzesz tzw. wariant kosztorysowy (tańszy w składce), ubezpieczyciel sam wyliczy należne Ci odszkodowanie. Będzie ono zazwyczaj pomniejszone o podatek VAT, obniżoną wartością części i stawką roboczogodziny. Jeśli wybierzesz tzw. wariant serwisowy, ubezpieczyciel zwróci Ci pełne koszty naprawy poniesione w zakładzie naprawczym i udokumentowane fakturami. W przypadku kradzieży pojazdu, powinieneś otrzymać odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu. Górna granicą jest określona w polisie suma ubezpieczenia. Pamiętaj, że nie warto określać zbyt wysokiej nierealnej sumy ubezpieczenia, bo w przypadku szkody i tak ubezpieczyciel będzie brać pod uwagę rynkową wartość samochodu.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowamia?

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania: jeśli szkodę spowodowałeś umyślnie, lub w stanie po użyciu alkoholu, lub po użyciu środków odurzających (np. narkotyków), jeśli kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem jeśli pojazd miał wymaganych przez niego zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (w przypadku szkody polegających na kradzieży pojazdu).

Ubezpieczenia Grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia osób ubezpieczonych, członków ich rodzin dające również możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Adresowane jest do osób zatrudnionych jak i pozostających bez pracy, w wieku od 18 do 65 lat. Biuro Koliber oferuje umowy dodatkowe zabezpieczające ubezpieczonego i jego rodzinę, dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Przykładowe oferty dla grup otwartych znajdują się w zakładce „Zamów ofertę”.

Dla zakładów pracy posiadających 3 i więcej pracowników przygotowujemy oferty indywidualne w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, potrzeb związanych z zakresem ubezpieczenia i wysokości składki miesięcznej.

Korzyści z wdrożenia ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie
dodatkowego pakietu świadczeń.

 •  zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom
  w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
 • pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,
 • skonstruowanie skutecznego narzędzia zarządzania kadrami,
 • podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy oraz spowodowanie zmniejszenia fluktuacji kadr,
 • umocnienie wizerunku firmy na rynku pracy dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej,
 • możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),
 • możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek
  w koszt uzyskania przychodu.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

 • Dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy.
 • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe dot. zdrowia pracownika.
 • Objęcie ochroną rodziny pracownika.
 • Zmianę charakteru ubezpieczenia na inwestycyjny i oszczędzania na przyszłość w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Elastyczne kształtowanie polityki socjalnej wobec pracowników.
 • Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie
 • Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Dla zakładów pracy posiadających 3 i więcej pracowników przygotowujemy oferty indywidualne w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, potrzeb związanych z zakresem ubezpieczenia i wysokości składki miesięcznej.

Ubezpieczenia OC 

Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenia Grupowe

Scroll to Top